102 Views
Cách bỏ editer và uxbuilder trong soạn thảo văn bản theme flatsome

Bạn vào file functions.php của child theme nhé, copy đoạn dưới rồi lưu lại:

add_action( 'admin_head','remove_builder_edit_form_top', 1 );
function remove_builder_edit_form_top() {
	$screen = get_current_screen();
	if ( 'page' !== $screen->post_type && 'blocks' !== $screen->post_type ) {
       remove_action( 'edit_form_top', 'ux_builder_edit_form_top' );
    }
}

Đoạn trên sẽ remove tab editer và uxbuilder ở phần sản phẩm và bài viết ngoại trừ trang và uxblock trong theme flatsome.

Share This

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết: