152 Views

Ngoài việc thông báo qua Email (bị delay hoặc miss hoặc ngại vào). Mình setup thêm cho khách nhận thông báo đơn hàng qua Telegram.Copy nguyên đống code này vào function.php và thay tương ứng $chatID vs $token là có thể chạy.AE nên cập nhật thêm cái này cho Website. Có thể áp dụng cho rất nhiều chức năng cần thông báo khác, chỉ cần đặt code vào hook hoặc chỗ nào bạn muốn.


add_action('woocommerce_checkout_order_processed', 'vdh_telegram');
function vdh_telegram($order_id) {
  if(!$order_id) return;
  $order = wc_get_order($order_id);
  $order_data = $order->get_data();
  $first_name = $order_data['billing']['first_name'];
  $last_name = $order_data['billing']['last_name'];
  $phone = $order_data['billing']['phone'];
  $msg = "Đơn hàng mới : $order_id - $last_name $first_name - $phone";
  $chatID = '-378389xxx'; // ID của Group trong Telegram
  $token = 'bot8338xxxxx:AAGuFDIXElNgOuHhoGhwzVGdd8oxxxxxxx'; // Token của con Bot gửi thông báo
  $url = "https://api.telegram.org/" . $token . "/sendMessage?parse_mode=html&chat_id=" . $chatID;
  $url = $url . "&text=" . urlencode($msg);
  file_get_contents($url);
}
Thông báo đơn hàng mới thông qua Telegram

Nguồn: Cộng Đồng WordPress Viet Nam Team

Share This

Nếu bài viết hữu ích hãy đánh giá bài viết: